9fe85ee26e810349bb8f7431de2ade39bb8bf65afcd75576f6c8423

Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Message

३ वर्षे स्नातक तह बि.ए. प्रथम वर्ष २०७९ र तेश्रो वर्ष २०८० को परीक्षा केन्द्रहरु निर्धारण सम्बन्धी सूचना(Revised 2024_06_13)

View More »


RETOTALING CHANGED REPORT M.P.A. PART-I 2078

View More »


RETOTALING CHANGED REPORT M.B.S. PART-I 2078

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.बि एस. चौथो वर्ष २०८० नियमित तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.बि एस. चौथो वर्ष २०८० आंशिक तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.ए. चौथो वर्ष २०८० नियमित तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.एड. चौथो वर्ष २०८० नियमित तथा आंशिक तर्फको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु (Revised 2024-06-10)

View More »


४ वर्षे स्नातक तह बि.एस्सी. चौथो वर्ष २०८० नियमित तथा आंशिक तर्फको काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रहरु(Revised 2024-06-10)

View More »