Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन काउन्सेलिङ्ग साइकोलोजी, स्कूल काउन्सेलिङ्ग र पोष्ट ग्राजुएट इन उमन स्टडिजका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि परिक्षा कार्यक्रम

Click here to View


Notices

Exam Schedule: 3-Yrs B.A. , B.ED. 1st Year- Partial-2078

Click Here To View »»

View More »


Exam Schedule: 4Yrs B.Ed., B.B.S.& B.Sc. 4th Year-2079

Click Here To View »»

View More »


Retotalling Changing Report of LL.B (REGULAR) III 2077

CLICK TO VIEW »»

View More »