Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S. & B.Ed. 4th. Year 2078

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु

त्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ सालमा संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा अन्र्तगत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन संकाय र शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फको ४ वर्षे वी.एस्सी, वि.वि.एस. र बि.एड. चौथो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समयः दिउसो १२ः.०० बजेदेखि ३.०० बजेसम्म

4 Year''s B. Sc. IV Year

Date

Subjects/Code No.

2078/10/05

  Code No. 408;  Computational Course

2078/10/07

  Code No. 401;  Bot.\ Chem.\Env. Sc.\Geology\ Meteorology\ Math.\ Microbiology\ Physics\ Stat.\ Zoology

2078/10/09

  Code No. 404;  Mathematics                   

2078/10/11

Code No. 403 ; Bot./Chem/Env.Sc./Geology/Metrology/Math./Microbiology/Physics/StatÖZoology.

2078/10/13

Code No.405;   Bot.\ Chem.\Env. Sc.\Geology\ Meteorology\ Math.\ Microbiology\ Physics

\ Stat.\ Zoology 

2078/10/14

Code No. 407;  Bot.\ Chem.\Env. Sc.\Geology\ Meteorology\ Math.\ Microbiology\ Physics

\ Stat.\ Zoology    

2078/10/16

Code No. 402; Mathematics,

2078/10/17

Code No. 408; Math  -Mathematical Economics_ Code No. 409 ; - Math   -Mathematical Modeling_


4 Year''s B. B. S. IV Year

Date

Subjects/Code No.

2078/09/20

ACC-250 Accounting for Banking\ FIN- 250 Fundamentals of Corporate Finance \MKT- 250 Fundamentals of Selling\MGT- 250. Entrepreneurship and Small Business Management

2078/09/22

MGT-220 Entrepreneurship and Enterprise Development

2078/09/25

ACC-251Accounting for Business\ FIN- 251 Commercial Bank Management \MKT -251 Customer Relationship Management \MGT- 251 International Business

2078/09/27

MGT-221 Business Research Methods  

2078/09/29

ACC-252Advanced Financial Accounting \ FIN- 252 Foundations of Financial Institutions and Market \MKT 252 Foreign Trade and Export Management in Nepal \MGT- 252 Management of Industrial Relations

2078/10Ö02

ACC-253Advanced Auditing\ FIN -253. Fundamentals of Investment \MKT -253 Fundamentals of Advertising \MGT- 253 Productivity Management

2078/10/04

ACC-254 Budgeting and Controlling of Profit\ FIN- 254 Insurance and Risk Management \MKT- 254 Fundamentals of Services Marketing \MGT -254 Quality Management

 

4 Year''s B. Ed. IV Year


Date

Subjects/Code No.

2078/09/21

Compulsory Subjects ( Code No. Ed.442)  (Classroom Instruction) / Ed.443 ICT in Edu. / Hist.Ed.444 (ICT in Hist.Edu.)/ Math. Ed.444 (ICT in Math.Edu. ) / Sc. Ed.444 (ICT in Science Edu.)

 

2078/09/23

Major Subjects ( Code No. 445) Nep. Ed. (cg';Gwfg ljlw_ / Eng. Ed.( Research Methodology in Eng. Edu.)/ Math. Ed. (Linear Algebra & Vector Analysis)/ Sc. Ed. (Chemistry IV) / HP. Ed. (School Health Program & Community Health Survey)/ Pop. Ed. (Fundamentals of Ageing)/ Geo. Ed. (Geo. of Environment, Hazard & Disaster Mgmt.)/ Eco. Ed. (Managerial Eco. & Research in Eco.Edu.) / Hist. Ed. (Dawn of Democracy in Nepal (1950 to 2006) Pol. Sc. Ed. (Human rights & Social Justice) / Ed. PM. (School Mgmt. Practices)

 

2078/09/26

Major Subjects (Code No.446 )  Nep. Ed. (Jojxfl/s n]vg tyf ;Dkfbg _ / Eng. Ed.(Literature for Language Development )/ Math. Ed. (Adv. Calculus)/ Sc. Ed. (Physics IV) / HP. Ed. (Sports Training in Physical Edu.)/ Pop. Ed. (Project Work & Seminar on Pop.Edu.)/ Geo. Ed. (Geographic Techniques) / Eco. Ed. (Population Economics) / Hist. Ed. Research Methodology in Hist.& Hist. Writing / Pol. Sc. Ed. (Election Politics in Nepal) / Ed. PM. (Social Justice Edu.)

2078/09/28

Minor Subjects  (Code No.449)  Nep. Ed. ( Jojxfl/s n]vg tyf ;Dkfbg _  / Eng. Ed. (Literature for Language Development ) / Math. Ed. (Algebra) / Sc. Ed. (Animal Science IV)/ P. Ed. (Sports Training in Physical Edu.)/ Pop. Ed. (Project Work & Seminar on Pop.Edu.)/ Geo. Ed. (Geo. of Environment Hazard & Disaster Mgmt.) / Eco. Ed. (Population Economics) / Pol. Sc. Ed. (Election Politics of Nepal) / Ed.PM (School Mgmt. Practices)

 

2078/09/30

Minor Subjects  (Code No. 448)  Sc. Ed. (Plant Science IV) / H. Ed. (School Health Program & Community Health Survey)

 

\यसै कार्यक्रमानुसार केही परीक्षार्थीहरुकोे परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको भन्ने वुझिन आएकोले त्यस्ता परीक्षार्थीहरुको  दोव्वर दस्तुर सहित २०७८ मंसीर २७ गतेसम्म क्याम्पसमा  परीक्षा आवेदन फारम भराई २०७८ मंसीर २९ गते भित्र भौचर सहित परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचन प्रकाशित गरीएको छ ।

द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरुका निमित्त पुनः अर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।

२. कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।

३. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

४..परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

५. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

६. परीक्षा भवनभित्र मोबाइल फोन,स्मार्ट वाच,व्लुटुथ, डिजिटल डायरी जस्ता परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु साथमा लिई जान पाइनेछैन । अन्यथा केन्द्राघ्यक्षले त्यस्ता सामान जफत गर्न सक्नेछ ।

७.परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना अनुसार त्रि.वि अन्तर्गतका नियमहरु तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमका विषयहरुमात्र परीक्षा आवेदन फारममा भरी आफुले परीक्षा दिनुपर्ने कोर्स कुन हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस वा विद्यार्थी स्वयम जिम्मेवार हुनेछन ।

८. तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वतरद्द हुनेछ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam Schedule: 4 Years, B.B.S., B.A & B.Ed. 1st Year -2080(Only for Regular Students)

Click here to view »»

View More »


प्रयोगात्मक विषयको प्राप्ताङ्क पठाउने सम्बन्धि सूचना

 प्रयोगात्मक विषयको प्राप्ताङ्क पठाउने सम्बन्धि सूचना »»

View More »


[Revised] L.L.B 1st Year नियमित तथा आंशिक तर्फका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click here to view »»

View More »