Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Examination Schedule : 4 Years Bachelor Level- B.F.A.New & Old Course 1st Year -2077

त्रिभुवनविश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु

त्रिभुवनविश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७८ सालमा सञ्चालन गरिने ४ वर्षे वी.एफ.ए.प्रथम वर्षका (२०७७) का पुरा तथा आंशिक परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालनहुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशित गरिएको छ । 

परीक्षा समय विहान ८ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म                       परीक्षा केन्द्रः महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल

Date

Subjects 1st Years

2078/08/20

-New & Old Course_ English

2078/08/21

-OldCourse_ Com. Nepali

2078/08/22

 -Old Course_ Mus/Tab.316 General  Theory ÖDance

2078/08/23

 -Old Course_ Mus.314 Folk Music Vocal theory/Folk Music Instrumental Flutes Theory/Folk Music Instrumental Sitar Theory/ Folk Music Instrumental Violin Theory/ Tab.314 Folk Rhythmic Instrumental Tabala Theory

Ptg/Sculp/Graph/History of Arts And Aesthetics-314

2078/08/24

-Old Course_ Mus.312 Applied Vocal Theory/ Applied Instrumental Flute Theory/ Applied Instrumental Sitar Theory/ Applied Instrumental Violin Theory/Tab.312 Applied Tabala Theory/

Dan.312 Applied Theory Kathak/ Bharatanayam

 

2078/08/26

-New Course_ Nepali Traditional & Folk Music -314

2078/08/27

-New Course_ Fundamental Theory Of Music-316


द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षाकार्यक्रमानुसार परीक्षामाअनुपस्थितहुने परीक्षार्थीहरूकानिमित्तपुनःअर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।
२. कुनै अप्रत्याशितबिदापर्न आएमापनित्रि.वि को पूर्व सूचनाविना परीक्षा स्थगित गरिने छैन । 
३. परीक्षादिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषयवापत्र परीक्षाकार्यक्रममा छुट्नवाजुध्नगएमागो.प. मा प्रकाशितभएको मितिले ७दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षाहुनेछ । 
४. प्रयोगात्मक परीक्षाकालागिआ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला । 
५. परीक्षाको लागिचाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृतिलिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 
६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धितक्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथाहाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमाबुझाई सक्नुपर्नेछ । 
७. परीक्षाभवनभित्रमोवाइलफोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामानिषेधित सामाग्रीहरू साथमालिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन । 
८. परीक्षाआवेदनफारम भर्ने सूचनाअनुसार त्रि. विअन्तर्गतकानियमहरू तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमकाविषयहरूमात्र परीक्षाआवेदनफारममा भरी आफुले परीक्षादिनुपर्ने कोर्श कुनहो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षादिनुपर्नेछ । यसमाअन्यथाहुनगएमाक्याम्पस वाविद्यार्थी स्वयमजिम्मेवार हुनेछन । 
९. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थितीभएकावाहात सम्बन्धीगम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षादिने भएमाआधिकारीक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्रवाचिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागिआधा घण्टा समयावधिथप गरिनेछ । 
१०.त्रि.वि. को निर्णयानुसार परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धीप्रावधान हटाइएको छ । 

परीक्षानियन्त्रक


Notices

Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S. & B.Ed. 4th. Year 2078

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७८ सालमा संचालन हुने २०७८ सालको वार्षिक परीक्षा अन्र्तगत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन संकाय»»

View More »


Examination Schedule M One Year B. Ed. 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ सालमा संचालन हुने एक वर्षे वि.एडका पुरा,आंशिक र मौका»»

View More »


Exam Schedule: Post Graduate Diploma In Counseling Psychology, School Counseling & Post Graduate in Women Studies

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु        त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालको २०७८ मा संचालन  हुने पोष्ट»»

View More »