Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule: 3 Years LLB 1st Year -Partial_ 2076

   त्रिभुवन विश्वविद्यालय 
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको २०७८ सालमा संचालन हुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे एल.एल.वी.प्रथम वर्षका आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । 

परीक्षा समयः बिहान ७.०० बजेदेखि १०.०० बजेसम्म ।

Date

Code

Subjects

2078-02-02

Law-321

Jurisprudence

2078-02-03

Law-325

 Law of Contract

2078-02-04

Law-323

Constitutional Law

2078-02-05

Law-332

Equity & Torts

2078-02-06

Law-326

 Family Law

2078-02-07

Law-322

Procedural Law

2078-02-09

Law-327

Media Law

2078-02-10

Law-328

Administrative Law

2078-02-11

Law-329

Taxation Law

2078-02-13

Law-330

Fiscal Law

2078-02-14

Law-331

International Trade Law

2078-02-16

Law-324

Compar. Law & Nepalese Legal System

2078-02-17

Law- 333

Child Rights & Juvenile Justiceयसै कार्यक्रमानुसार ३ वर्षे एल.एल.वी. प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा दिनुपर्ने केही विद्यार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको भन्ने वुझिन आएकोले संमवन्धित क्याम्पसहरुले २०७८ वैशाख १८ गते सम्म दोव्वर दस्तुर सहित फारम भराई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई मिति २०७८ वैशाख २० गते भित्र  परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचन प्रकाशित गरीएको छ ।

                                                                                                परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Examination Schedule: 3 Years LLB - 1st Year(Partial) -2076

. »»

View More »


Examination Schedule: 4 Years Bachelor Level BFA- 2nd Year -2077

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

. »»

View More »