Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

कानुन संकाय स्नातक तह तीन वर्षे एल.एल. (3 Years LLB 3rd Year) तेस्रो वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालय
परीक्षानियन्त्रणकार्यालय, बल्खु

कानुन संकाय स्नातक तह तीन वर्षे एल.एल. (3 Years LLB 3rd Year) तेस्रो वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना


त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल फागुन १२ गते देखि सञ्चालन हुने कानुन संकाय अन्तर्गत स्नातक तह तीन बर्षे एल.एल.बी. तेस्रो वर्षको आंशिक तथा मौका समेतका परीक्षा दिने नेपाल ल क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समयः विहान ८.०० बजेदेखि ११.०० बजेसम्म

१) सानोठिमी क्याम्पस, सानोठिमी केन्द्र्र्रः–
क) नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.बी. तेस्रो वर्षका रो.नं.  ४१०००१ देखि  ४११५०० सम्मका  परीक्षार्थीहरू ।
२) एम्विसन एकेडेमी कलेज, वानेश्वर केन्द्र्र्र्रः–
ख) नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.बी. तेस्रो वर्षका रो.नं. ४११५०१ देखि माथिका सम्पूर्ण  परीक्षार्थीहरू ।

द्रष्टव्यः
१. तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ ।

२. मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी जस्ता परीक्षामा निषेधित वस्तुहरू परीक्षा भवनभित्र साथमा लिई जान पाइनेछैन । अन्यथा केन्द्राध्यक्षले सो सामान जफत गर्न सक्नेछ । 


परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Examination Schedule: 3 Years LLB - 1st Year(Partial) -2076

. »»

View More »


Examination Schedule: 4 Years Bachelor Level BFA- 2nd Year -2077

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

. »»

View More »