Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

३ बर्षे एल.एल.वि.दोस्रो वर्षको आंशिक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने भराउने सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु


श्री नेपाल ल क्याम्पस,
प्रदर्शनी मार्ग,
काठमाण्डौ ।

विषय : ३ बर्षे एल.एल.वि.दोस्रो वर्षको आंशिक परीक्षा आवेदन फारम 
       भर्ने भराउने सूचना

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल.वि.दोस्रो वर्ष  को आशिक परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई २०७७ साल माघ १६ गते देखि फागुन १६ गते  सम्ममा क्याम्पसहरुले परीक्षा आवेदन फारम भराई सक्नुहुन जानकारी गराइन्छ । साथै शुल्क तथा अन्य नियमका हकमा गत सालको अनुुसार नै हुनेछ । २०७७ साल फागुन १६ गते पछि एक हप्तासम्म दोब्वर दस्तुर लिई क्याम्पसहरुले फारम भराउन सक्नेछन । साधारण म्याद सकिएको दुई दिन भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चेक,ड्राफ्ट वा भौचर सहित उक्त फारम बुझाई सक्नु पर्नेछ र दोब्वर दस्तुरको पनि सोहि अनुसार म्याद सकिएको दुई दिन भित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चेक, ड्राफ्ट वा भौचर सहित उक्त फारम क्याम्पसहरुले बुझाई सक्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना गरीएको छ ।
सााथै यो सूचना त्रि.वि.प.नि.का वल्खुको https://tuexam.edu.np मा हेर्न सकिन्छ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

कानुन संकाय स्नातक तह तीन वर्षे एल.एल. (3 Years LLB 3rd Year) तेस्रो वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवनविश्वविद्यालयपरीक्षानियन्त्रणकार्यालय, बल्खुकानुन संकाय स्नातक तह तीन वर्षे एल.एल. (3 Years LLB 3rd Year) तेस्रो वर्षको काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचनात्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय,»»

View More »


३/४ वर्षे स्नातक तह तृतीय वर्ष वि.एड र वि.वि.एस तर्फको मौका समेतका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

AAA »»

View More »


३/४ वर्षे स्नातक तह तृतीय वर्ष वि.एड र वि.वि.एस तर्फको मौका समेतका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ साल फागुन १० गते देखि सञ्चालन हुने शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकाय तर्फका ३÷४वर्र्षेे स्नातक»»

View More »