Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule : 3 Years LLM 1st. Year, Partial-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय 
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

त्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७६ सालमा संचालनहुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे स्नातकोत्तर तहएल.एल.एम. प्रथमवर्ष आंशिक परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालनहुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रमप्रकाशित गरिएको छ । 
परीक्षा समय : विहान  ०७.०० बजेदेखि ११.०० बजेसम्म               परीक्षा केन्द्र : महेन्द्ररत्नक्याम्पस, ताहाचल

Date

Subject

2077-10-01

Law 651-Comparative Jurisprudence

2077-10-02

Law 652- Legal Research Methodology

द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षाकार्यक्रमानुसार परीक्षामाअनुपस्थितहुने परीक्षार्थीहरूकानिमित्तपुनःअर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।

२. कुनै अप्रत्याशितबिदा पर्न आएमापनित्रि.वि को पूर्व सूचनाविना परीक्षा स्थगित गरिने छैन । 

३. परीक्षादिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषयवापत्र परीक्षाकार्यक्रममा छुट्न वाजुध्नगएमा सूचनाप्रकाशितभएको मितिले ७दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षाहुनेछ । 

४. प्रयोगात्मक परीक्षाकालागिआ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला । 

५. परीक्षाको लागिचाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृतिलिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धितक्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथाहाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमाबुझाई सक्नुपर्नेछ । 

७. परीक्षाभवनभित्रस्मार्ट वाच, मोवाइलफोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामानिषेधित सामाग्रीहरू साथमालिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन । 

८. परीक्षाआवेदनफारम भर्ने सूचनाअनुसार त्रि.विअन्तर्गतकानियमहरु तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमकाविषयहरूमात्र परीक्षाआवेदनफारममा भरी आफुले परीक्षादिनुपर्ने कोर्श कुनहो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षादिनुपर्नेछ । यसमाअन्यथाहुनगएमाक्याम्पस वाविद्यार्थी स्वयम् जिम्मेवार हुनेछन् । 

९. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थितीभएकावाहात सम्बन्धीगम्भीर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षादिने भएमाआधिकारीक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्रवाचिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागिआधा घण्टा समयावधिथप गरिनेछ ।

पुनश्चःसुचनाको विस्तृत बिवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ध्भदकष्तभस् धधध।तगभहबm।भमग।लउमा हेर्न सकिने छ ।

 परीक्षानियन्त्रक


Notices

स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष र एक वर्षे वि.एड मौका समेतका काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक»»

View More »


३ वर्षे एल.एल. वी तृतीय वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय    परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे एल.एल. वि तृतीय»»

View More »


४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबल्खु, काठमाडौं, नेपाल ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७७ सालमा लिइने ४ वर्षे बी.एफ.ए प्रथम र दोस्रो वर्षका नियमित तथा आंशिक»»

View More »