Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

Exam Schedule : 3 Years LLM 1st. Year, Partial-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय 
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

त्रिभुवनविश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप  २०७६ सालमा संचालनहुने कानून संकायतर्फ ३ वर्षे स्नातकोत्तर तहएल.एल.एम. प्रथमवर्ष आंशिक परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको निम्नकार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालनहुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रमप्रकाशित गरिएको छ । 
परीक्षा समय : विहान  ०७.०० बजेदेखि ११.०० बजेसम्म               परीक्षा केन्द्र : महेन्द्ररत्नक्याम्पस, ताहाचल

Date

Subject

2077-10-01

Law 651-Comparative Jurisprudence

2077-10-02

Law 652- Legal Research Methodology

द्रष्टव्यः

१. उपरोक्त परीक्षाकार्यक्रमानुसार परीक्षामाअनुपस्थितहुने परीक्षार्थीहरूकानिमित्तपुनःअर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।

२. कुनै अप्रत्याशितबिदा पर्न आएमापनित्रि.वि को पूर्व सूचनाविना परीक्षा स्थगित गरिने छैन । 

३. परीक्षादिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषयवापत्र परीक्षाकार्यक्रममा छुट्न वाजुध्नगएमा सूचनाप्रकाशितभएको मितिले ७दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षाहुनेछ । 

४. प्रयोगात्मक परीक्षाकालागिआ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला । 

५. परीक्षाको लागिचाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरु परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृतिलिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

६. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धितक्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथाहाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमाबुझाई सक्नुपर्नेछ । 

७. परीक्षाभवनभित्रस्मार्ट वाच, मोवाइलफोन जस्ता विद्युतीय उपकरण र परीक्षामानिषेधित सामाग्रीहरू साथमालिएर प्रवेश गर्न पाइने छैन । 

८. परीक्षाआवेदनफारम भर्ने सूचनाअनुसार त्रि.विअन्तर्गतकानियमहरु तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमकाविषयहरूमात्र परीक्षाआवेदनफारममा भरी आफुले परीक्षादिनुपर्ने कोर्श कुनहो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षादिनुपर्नेछ । यसमाअन्यथाहुनगएमाक्याम्पस वाविद्यार्थी स्वयम् जिम्मेवार हुनेछन् । 

९. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थितीभएकावाहात सम्बन्धीगम्भीर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षादिने भएमाआधिकारीक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्रवाचिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागिआधा घण्टा समयावधिथप गरिनेछ ।

पुनश्चःसुचनाको विस्तृत बिवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ध्भदकष्तभस् धधध।तगभहबm।भमग।लउमा हेर्न सकिने छ ।

 परीक्षानियन्त्रक


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्याल, बल्खुको स्नातक तह प्रथम बर्षका परीक्षार्थी र सम्बन्धित क्याम्पसहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सुचना

. »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

, »»

View More »


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको अत्यन्त जरुरी सुचना

. »»

View More »