Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन Online फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा आयोजना गरिने छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन वि.सं. २०७६ साल आषाढ गतेदेखि २०७७ साल जेष्ठ ३२ गते तदनुसार सन्  २०१९ जून १५ देखि २०२० जुन १४ सम्ममा सेमेष्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एम.फिल तह उत्तीर्ण गरी transcript लिएका सोही अवधि भित्र विद्यावारिधि (Ph.D) पूरा गरेका इच्छुक विद्यार्थीहरुले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको website मार्पm Online फाराम भर्न सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको

आवेदन फाराम भर्ने विधि आवश्यक कागजातहरु

त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको Website : tuconvocation.tuexam.edu.np मा राखिएको आवेदन फाराम आवेदक स्वयंले भरी इलष्लिभ बाट नै सोही Website मार्फत submit गर्नु पर्नेछ आवेदन फाराम Internet सुविधा भएको कुनै पनि स्थानबाट तोकिएको दिनहरुमा कुनै पनि समयमा भर्न सकिनेछ

(Website Online फाराम १७ अक्टोबर २०२० देखि १६ नोभेम्बर २०२० गतेसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ

  उक्त अवधि भित्र मात्र कुनै पनि समयमा फाराम भर्न सक्ने समेत जानकारी गराईन्छ बैकमा १५ नाभेम्बर २०२० भित्रमा रकम जम्मा गरिसकेको हुनुपर्नेछ   १६ नोभम्ेबर २०२० पछि Online फाराम स्वतः बन्द हुनेछ

– Online आवेदन फाराम भर्दा MRP साईजको फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा पासपोर्ट  trascriptn Scan गरी upload गर्नु पर्नेछ

– Online फाराम भरिसकेपछि e-mail प्राप्त सम्पूर्ण PDF Document Print गरी सुरक्षित राख्नु पर्नेछ

दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित भए पश्चात् गाउन/स्कार्पm लिन आउँदा email मार्फत प्राप्त PDF Documents लाई print गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तोकिएको शाखामा पेश गरी कार्यालयको छाप लगाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ   

दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन चाहने सम्बन्धित विद्यार्थीहरुले निम्नानुसार शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ

                               

 तह दीक्षान्त तथा प्रमाणपत्र शुल्क गाउन/Convocation Cap/स्काफ धरौटी    जम्मा रु. 
 कस्नातक   ,२००।  ,५००।  ,७००।
 खस्नातकोत्तर तथा एम.फिल २,७००। १,५००।   ,२००।
 गविद्यावारिधि (पिएच.डी.)  ३,२००।  १,५००। ४,७००।

दीक्षान्त समारोहमा जनासम्म अभिभावक सरिक गराउन सकिनेछ दीक्षान्त समारोहमा अभिभावक सरिक गराउने भएमा प्रति अभिभावक शुल्क रु.३००।का दरले (फिर्ता नहुने) थप शुल्क लाग्नेछ

उपरोक्तानुसारको शुल्क नेपाल वैक लि.(खाता नं.०४५००१०००९९११०००००१६) वा ग्लोवल IME वैक लि. (खाता नं. ०५०१०१००००३८९) मार्फत मात्र दाखिला गर्नु पर्नेछ  

वैक भौचरमा आफ्नो TU Registration Number, नाम तथा Grace Number समावेश गर्नु पर्नेछ  Grace Number को लागि tuconvocation.tuexam.com मा गई पत्ता लगाउन सकिनेछ

शुल्क बुझाउँदा अनिवार्य रुपमा Transaction ID प्राप्त गर्नु पर्नेछ सो Transaction ID प्रविष्ट गरेर मात्र दीक्षान्त फाराम भर्न सकिने

दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी विस्तृत जानकारी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको website : tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ

द्रष्टव्य : 

  • धरौटी रकमबाट रु.३००।गाउन/स्कार्प/Convocation Cap को maintenance charge कट्टा गरिनेछ
  • दीक्षान्त समारोहको एक वर्ष भित्र आफ्नो मूल प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ अन्यथा त्रि.वि.नियमानुसार थप जरिवान शुल्क लाग्नेछ

Go to form submission

परीक्षा नियन्त्रकNotices

बी.टेक (खाद्य प्र्रविधि) स्नातक तह प्रथम,दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको र वी.एस्सी (न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स) प्रथम,दोस्रो र तेस्रो , चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने स्नातक तह बी. टेक खाद्य प्रविधि प्रथम,»»

View More »


Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S.&B.Ed. 4th.Year 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु[[ Exam Schedule: 4 Years B.Sc., B.B.S.&B.Ed. 4th.Year 2077 त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने २०७७ सालको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान ,व्यवस्थापन संकाय र शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फको ४ वर्षे वी.एस्सी,»»

View More »


छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन Online फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा आयोजना गरिने छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन वि.सं. २०७६ साल आषाढ १ गतेदेखि २०७७ साल जेष्ठ ३२ गते तदनुसार सन्  २०१९ जून १५ देखि २०२० जुन १४ सम्ममा सेमेष्टर तथा»»

View More »