Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु 
स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी (B.F.A.) / र शिक्षाशास्त्र सङ्कायका पुरा तथा आंशिक परीक्षार्थीहरूले २०७६ साल मङ्सिर ११ गते देखि पौष १० गते सम्म आ–आफ्नो क्याम्पसमा नियमित शुल्कमा र साधारण म्याद सकिएको एक हप्ता भित्र दोब्बर दस्तुर लिई परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

१) परीक्षा फारम सम्बन्धमाः

क) परीक्षा आवेदन फारम स्वयं विद्यार्थीले भरी सबै प्रक्रिया पु¥याई आफैले सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि. वि. प. नि. का. जवाफदेही हुनेछैन । 

ख) त्रि. वि. प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०७० चैत्र १३ गते बसेको बैठकले परीक्षा फारम भर्ने समयावधि ३० (तीस) दिन र दोब्बर दस्तुर लिई थप ७ (सात) दिन भित्र परीक्षा आवेदन फारम बुझिलिने निर्णय गरेकोले सो सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । त्यस पछाडी परीक्षा आवेदन फारम बुभ्mने बुझाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही हुने छैन । 

ग) परीक्षा सञ्चालन अवधि सम्म प्रवेशपत्र प्रतिलिपि लिनु परेमा परीक्षा आवेदन फारममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ । 

२) विषय छनोट सम्बन्धमाः

परीक्षा आवेदन फारममा त्रि. वि. अन्तर्गतका नियमहरू तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम (क्याम्पसले स्वीकृत पाएका विषयमा मात्र) विषयहरूमा मात्र भर्नु÷भराउनु पर्नेछ र परीक्षा पनि सोही अनुसार दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गई परीक्षा रद्द भएमा वा ट्रान्सक्रिप्ट लिनबाट बञ्चित भएमा परीक्षार्थी वा क्याम्पस स्वयं जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ । 
३) परीक्षा आवेदन फारम भर्दा र भराउदा अनिवार्य रुपले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः

क) परीक्षा फारम भर्दा फारमको माथि र प्रवेश पत्रको माथि नियमित परीक्षार्थीले प्रथम वर्षमा कायम भएको परीक्षा रोल नं. र आंशिक परीक्षार्थीले चौथो वर्षमा कायम भएको पछिल्लो रोल. नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ । 

ख) परीक्षार्थीहरूले परीक्षा आवेदन फारममा त्रि. वि. रजिष्ट्रेशन नं. अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

ग) परीक्षा आवेदन फारम भर्नको लागि हालसालै खिचेको (साधारण पोसाकमा) पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ ।  

घ) क्याम्पसका परीक्षार्थीको परीक्षा आवेदन फारम क्याम्पसले यस कार्यालयमा बुझाउनु अगाडि विद्यार्थीले भरेका प्रत्येक परीक्षा आवेदन फारम र फोटोमा समेत पर्ने गरी क्याम्पस प्रमुखले अनिवार्य रुपमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।

ङ) परीक्षा सञ्चालन अवधि सम्म प्रवेशपत्र प्रतिलिपि लिनु परेमा परीक्षा आवेदन फारममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ । 

च) परीक्षा आवेदन फारम क्याम्पसहरूले सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउन ल्याउँदा परीक्षार्थीको नामावली सहित विषयगत तथ्याङ्क ९क्गदवभअत धष्कभ मबतब० को समष्टीगत फारमको प्रमाणीत एक प्रति एचष्लतभम अयउथ र क्यात ऋयउथ समेत ९भ्हअभ िठ।ण्० मा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।

छ) परीक्षा फारमहरू बुझाउदा संवन्धित प. नि. का. मा बैंक भौचर सहित सर्वप्रथम लेखा शाखामा रुजु गरि फारम शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । 

ज) उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरूले पहिलो म्याद सकिएको २ दिनभित्र नै परीक्षा दस्तुर रकम बुझाएको बैंक भौचर अनिवार्य रुपमा बनाउन पर्ने छ । उक्त बैंकको भौचर बनाएको २ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा त्रि. वि. प. नि. का. बल्खुमा परीक्षा आवेदन फारम बुझाई सक्नुपर्नेछ । 

झ) काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरूले पनि २ दिन भित्र परीक्षा दस्तुर रकम बुझाएको बैंक भौचर बनाई सक्नुपर्नेछ र ४ दिनभित्र परीक्षा आवेदन फारम उक्त भौचर सहित सम्बन्धित क्षे.प. नि. का. मा  र मध्यमाञ्चल क्षेत्रका क्याम्पसहरूले प. नि. का. बल्खुमा अनिवार्य रुपमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

ञ) क्याम्पसहरूले दोब्वर दस्तुरको म्याद सकिएको भोलिपल्टै परीक्षा शुल्कको बैंक भौचर बनाई उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरूले २ दिन भित्र र उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरूले ४ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा आवेदन फारम बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।

ट) क्याम्पसहरूले दोब्बर दस्तुरको म्याद सकिएको भोलिपल्टनै परीक्षा शुल्कको बंैक भौचर बनाई उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरूले २ दिन भित्र र उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरूले ४ दिनभित्र उक्त दोब्बर दस्तुरको बैंक भौचर चेक सहित अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा आवेदन फारम बुझाई सक्नुपर्नेछ । 

ठ) परीक्षा फारमहरू बुझाउदा संवन्धित प. नि. का. मा बैंक भौचर सहित सर्वप्रथम लेखा शाखामा रुजु गरी फारम शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । 

४) परीक्षा शुल्क :

क्र. सं.

शीर्षक

शुल्क

नियमित परीक्षार्थीका लागि प्रति खण्ड शुल्क                           

रू. ४७०।

.

परीक्षा आवेदन फारम शुल्क                          

रू. ६०।

.  

परीक्षा केन्द्र शुल्क प्रति खण्ड                                     

रू. १००।

.

प्रयोगात्मक परीक्षा प्रति खण्ड एक विषयका लागि शुल्क

रू. १५०।

.

प्रयोगात्मक परीक्षा दुई वा सो भन्दा बढी विषयका लागि                                                                 

रू. २७५।

.

फिल्ड वर्क, टर्म पेपर प्रोजेक्ट वर्क शुल्क                                                               

रू. २७५।

.

अभ्यास शिक्षण शुल्क (शिक्षाशास्त्र सङ्काय डीनको कार्यालयमा रू. ३००। त्रि. वि. . नि. काबल्खुमा रू५०।)                                  

रू. ३५०।परीक्षा शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा :
क) काठमाण्डौ उपत्यका भित्र तथा बाहिरका क्याम्पसहरूले परीक्षा शुल्क त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ने. बैं. लि. एक्टेन्सन काउन्टर बल्खुको आम्दानी खाता नं. ०४५११६०००९९११०००००१० मा अथवा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको एक्टेन्सन काउन्टर बल्खुको आम्दानी खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा परीक्षा सम्बन्धी शुल्कहरू जम्मा गरेको बैंक भौचर सहित परीक्षा फारम यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

ख) क्षे. प. नि. का. विराटनगर क्षेत्रका क्यापसहरूले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क त्रि. वि. क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर च. हि. नं. १०४००१००९२२१२००००००१ नेपाल बैंक लिमिटेड, बजारअड्डा शाखा, विराटनगरमा रकम बुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

ग) क्षे. प. नि. का. नेपालगञ्ज क्षेत्रका क्याम्पसरूले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क त्रि. वि. क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्ज को च. हि. नं. २१०१०१०००००७६ ग्लोबल आइ. एम. इ. बैंक लिमिटेड, त्रिभुवन चोक बाँकेमा रकम बुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

घ) क्षे. प. नि. का. पोखरा क्षेत्रका क्याम्पसहरूले परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण शूल्क त्रि.वि. क्षेत्रिय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पोखराकोे च. हि. नं. ०९१००१०११०१३४००००००१ नेपाल  बैंक लिमिटेड बगर शाखा,पोखरामा रकम वुझाएको बैंक भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा वुझाउनु पर्नेछ ।

ङ) क्षे. प. नि. का. अत्तरियाको हकमा क्याम्पसहरूले परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण शूल्क काठमाण्डौ त्रि. वि .प. नि. का. वल्खु परीसरमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड आम्दानी खाता नं. ०४५११६०००९९११०००००१० मा अथवा ग्लोवल बैंक लिमिटेडको आम्दानी खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा परीक्षा सम्बन्धी शुल्कहरू नगद जम्मा गरी बैंक भौचर सहित परीक्षा फारम यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

६) समयावधि थप सम्बन्धमाः 
२०६५ पौष १४ गते बसेको त्रि.वि सभाको बैठकबाट पारित भए बमोजिम कुनै परीक्षार्थी दृष्टिविहिन, सुस्त मनस्थिति भएका वा हात सम्बन्धी गम्भीर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारिक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणितपत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सोभन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ ।

द्रष्टब्य :

१) एयर डकुमेन्ट, हुलाक वा कुरीयरद्वारा पठाइएका फारमहरू यस कार्यालयले कुनै पनि हालतमा बुझ्ने छैन ।

२) त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन समवन्धी नियम २०५० को वुँदा नं.२१७ अनुसार जुन परीक्षामा सम्मिलत हुने हो सो परीक्षाको लागि योग्य ठहरिएका विद्यार्थीलाई मात्र परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षा फारम भराउनु पर्नेछ । अयोग्य परीक्षर्थीलाई परीक्षा फारम भराएमा त्यस्तो फारम भराउने पदाधिकारी, कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

यो सूचना त्रि. विwebsite: www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिन्छ ।

परीक्षा नियन्त्रक


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको  जरुरी सूचना »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह वि.ए., वि.वि .एस. , वि.एड. दोस्रो वर्षको नियमित / आँशिक तथा ३ वर्षे वि.ए. आँशिक र प्राइभेट आँशिक परीक्षा दिने परिक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Click here to view »»

View More »


स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Click here to view »»

View More »