Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Routine Notices

Revised Exam Schedule: Master Level 1st Year-2077

Click here to view »»

View More »


Exam Schedule: 3Years.LL.B.Lst Year-2077 New & 0ld Course

Click here to view »»

View More »


Exam Schedule: Master Level 2nd year_2078

Click here to view Routine »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.एड.,वि.एस्सी. र वी.ए. तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.वी.एस. आंशिक तर्फको काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष वी.ए आंशिक तर्फ परीक्षार्थीहरूका काठमाडौ उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Click Here to View Center »»

View More »


Exam Center Notices

स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको काठमाण्डौ उपत्यकाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना - परिबर्तित सुचना

Click here to view center »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका जिल्लाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना

Click here to view »»

View More »


३ बर्षे स्नातक तह एल.एल.वी. प्रथम वर्षको आंशिक तथा मौका परीक्षा २०७७ को परीक्षा केन्द्र सम्वन्धि सूचना

click here to view »»

View More »


३ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष शिक्षाशात्र संकाय (बि.एड.) को आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

सूचना>> »»

View More »


स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको काठमाडौ उपत्यका वाहिरका जिल्लाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना(Corrected)

Notice »»

View More »


Exam Schedule : Master Level First Year -2077 (Revised: 2079/02/08)

Notice »»

View More »


General Notices

जरुरि सूचना

Click here to view »»

View More »


परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त्र जरुरी सुचना

Click here to view »»

View More »


स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको काठमाण्डौ उपत्यकाका परिक्षार्थीहरुको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना

Click here to view »»

View More »


Retotalling result of MBS II 2077

Click here to view Result »»

View More »


Retotalling result of MPA II 2077

Click here to view Result »»

View More »


४८ औं दीक्षान्त समारोह (२०७९) मा भाग लिन Online आबेदन फाराम भर्ने सुचना

Click here to View »»

View More »