Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

२०७६ सालको रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको मिति २०७६/०७/२७ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार 
 त्रि.वि. अन्र्तगतका विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन निम्नानुसार गर्नुपर्ने व्यहोरा सबै 
 क्याम्पस / कार्यालयहरुलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

* वार्षिक प्रणालीको हकमा पूुर्व व्यवस्था अनुसार नै हुनेछ ।

* सेमेष्टर प्रणालीको हकमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (प्राविधिक), स्नातक तह (सेमेष्टर र 
    प्राविधिक), स्नातकोत्तर तह (सेमेष्टर र प्राविधिक) तर्फका विद्यार्थीहरुको लागि सम्बन्धित संकाय, 
    संस्थान, डीनको कार्यालय र क्याम्पसहरुले समेत प्रथम भर्ना सूचना प्रकाशित भएको मितिले 
    ५(पाँच) महिना भित्र भर्ना सूचनाको प्रतिलिपी समेत राखी नियमित दस्तुरमा यस रजिष्ट्रेशन 
    शाखाबाट रजिष्ट्रेशन गर्ने÷गराउने र सो समय पश्चात् आएका रजिष्ट्रेशन  दोब्बर दस्तर बुझाई 
    १(एक) महिना भित्र रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्नेछ अन्यथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जवाफदेही हुने छैन ।

*    रजिष्ट्रेशन गराउँदा क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने क्याम्पस÷कार्यालयहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रीय परीक्षा 
       नियन्त्रण कार्यालयमा र केन्द्र अन्र्तगत पर्ने क्याम्पस÷कार्यालयहरुले त्रि.वि परीक्षा नियन्त्रण 
        कार्यालयको रजिष्ट्रेशन शाखाबाट रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्नेछ ।

* शुल्कको हकमा गत साल अनुसार नै हुनेछ । रजिष्ट्रेशन फाराम भराइसके पछि संकाय तथा 
        संस्थागत अनुसार विद्यार्थीहरुको विवरण प्रिन्टेड प्रति थान १ र Excel मा इलेक्ट्रोनिक 
        कपी अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

                                                                                                                                 परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam Schedule: 3 Years LLB 2nd Year (Regular) - 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने कानुन सङ्काय तर्फको ३ वर्षे एल. एल. बी. दोस्रो वर्षका नियमित»»

View More »


Exam Schedule : Master's Level 1st Year-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन (MBS & MPA) र मानविकी सङ्काय तर्फका»»

View More »


Examination Schedule M One Year B. Ed. -2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालको २०७६ सालमा सञ्चालन हुने एक वर्षे वि.एड. का पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने»»

View More »