Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

२०७६ सालको रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

त्रि.वि. केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको मिति २०७६/०७/२७ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार 
 त्रि.वि. अन्र्तगतका विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन निम्नानुसार गर्नुपर्ने व्यहोरा सबै 
 क्याम्पस / कार्यालयहरुलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

* वार्षिक प्रणालीको हकमा पूुर्व व्यवस्था अनुसार नै हुनेछ ।

* सेमेष्टर प्रणालीको हकमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (प्राविधिक), स्नातक तह (सेमेष्टर र 
    प्राविधिक), स्नातकोत्तर तह (सेमेष्टर र प्राविधिक) तर्फका विद्यार्थीहरुको लागि सम्बन्धित संकाय, 
    संस्थान, डीनको कार्यालय र क्याम्पसहरुले समेत प्रथम भर्ना सूचना प्रकाशित भएको मितिले 
    ५(पाँच) महिना भित्र भर्ना सूचनाको प्रतिलिपी समेत राखी नियमित दस्तुरमा यस रजिष्ट्रेशन 
    शाखाबाट रजिष्ट्रेशन गर्ने÷गराउने र सो समय पश्चात् आएका रजिष्ट्रेशन  दोब्बर दस्तर बुझाई 
    १(एक) महिना भित्र रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्नेछ अन्यथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जवाफदेही हुने छैन ।

*    रजिष्ट्रेशन गराउँदा क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने क्याम्पस÷कार्यालयहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रीय परीक्षा 
       नियन्त्रण कार्यालयमा र केन्द्र अन्र्तगत पर्ने क्याम्पस÷कार्यालयहरुले त्रि.वि परीक्षा नियन्त्रण 
        कार्यालयको रजिष्ट्रेशन शाखाबाट रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्नेछ ।

* शुल्कको हकमा गत साल अनुसार नै हुनेछ । रजिष्ट्रेशन फाराम भराइसके पछि संकाय तथा 
        संस्थागत अनुसार विद्यार्थीहरुको विवरण प्रिन्टेड प्रति थान १ र Excel मा इलेक्ट्रोनिक 
        कपी अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

                                                                                                                                 परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Exam.Schedule : Master's Level 2nd Year-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam.Schedule : Master's Level 2 nd Year-2076त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन»»

View More »


स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी (B.F.A.) र»»

View More »


स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातक तह चौथो बर्षको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा»»

View More »