Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

पैंतालीसौं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु 
पैंतालीसौं दीक्षान्त समारोहको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पैंतालीसौं दीक्षान्त समारोह २०७६ साल पौष ३ गते बिहीबार तदनुसार डिसेम्बर १९, २०१९ का दिन पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोकको खेल मैदानमा आयोजना गरिने भएकोले सम्बन्धित सबै विद्यार्थीहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले आ–आफ्नो गाउन/स्कार्फ/टोपी पहिरी विहान १०ः०० बजेभित्र समारोह स्थलमा प्रवेश गर्नुपर्ने र बसाई व्यवस्थापन अनुसार तोकिएको स्थानमा बसिसक्नु पर्नेछ । विद्यावारिधि (Ph.D.) र दीक्षान्त पदक/पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने विद्यार्थीहरु सवभन्दा अगाडी पट्टीको पङ्तिमा आफ्नो नाम तोकिएको सिटमा बस्नु हुनेछ । यस समारोहसँग सम्बन्धित अन्य विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार हुनेछ :

१. गाउन/स्कार्फ/टोपी वितरण :

   क. मिति २०७६ साल मंसिर २५ गतेदेखि पौष २ गतेसम्म (बिदाका दिनमा समेत वितरण गरिनेछ) ।
   ख. समय : विहान १०ः३० बजेदेखि अपरान्ह ३ः३० बजेसम्म ।
   ग. स्थान : त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु ।
  घ. अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्ने कागजातहरु : दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको गाउन संकलन फर्म ल्याउनु पर्नेछ ।
   ङ. समारोहको दिन २०७६÷९÷३ गते गाउन/स्कार्फ/टोपी समारोह स्थलबाट वितरण नगरिने भएकोले उपरोक्त तोकिएको मिति भित्रै गाउनरस्कार्फ÷टोपी अनिवार्य रुपमा लिई सक्नु पर्नेछ । 

२. पोशाक : समारोहमा भाग लिन आउने विद्यार्थीहरुले लगाउनु पर्ने पोशाक निम्नानुसार हुनेछ : 
    क. छात्रहरुले आपूm खुशी पोशाकमा वा कोट, पाइण्ट, टाईमा र त्रि.वि.ले उपलब्ध गराएको गाउन/स्कार्फ/टोपी ।
    ख. छात्राहरुले आपूm खुशी पोशाक वा साडी, व्लाउजमा र त्रि.वि.ले उपलब्ध गराएको गाउन/स्कार्फ/टोपी ।

३. प्रमाणपत्र वितरण :

   क. प्रमाणपत्र वितरण पुल्चोक क्याम्पसको खेल मैदान स्थित प्रमाणपत्र वितरण काउन्टरबाट दीक्षान्त कार्यक्रम समापन भएपछि गरिनेछ ।
   ख. प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको समारोह प्रति ९ऋभचझयलथ क्ष्उि० ल्याउनु पर्नेछ ।

   ग. दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित भएका तर सो दिन प्रमाणपत्र लिन नभ्याएका र भाग लिन आवेदन दिई भाग लिन नसकेका विद्यार्थीहरुले पछि त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रमाणपत्र शाखा, बल्खु (कोठा नं.३) बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

४. गाउन र स्कार्फ/टोपी र धरौटी रकम फिर्ता : (बिदाको दिन बाहेक)

   क.  गाउनस्कार्फ फिर्ता गरिने मितिः २०७६ पौष ६ गते देखि पौष २१ गतेसम्म । 

  ख.  त्रि.वि.प.नि.का., बल्खुबाट बिहान १०ः३० बजेदेखि अपरान्ह ३ः३० बजेसम्म गाउन/स्कार्प/टोपी विद्यार्थीबाट लिई  धरौटी रकम निजहरुको बैंक खाता मार्फत फिर्ता गरिनेछ । 

   ग. अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको गाउन फिर्ता फर्म सहित गाउन र स्कार्फ/टोपी फिर्ता बुझाए पछि मात्र धरौटी रकम रु.१,२००।– फिर्ता गरिनेछ । गाउन र स्कार्फ/टोपी हराएमा, हानी नोक्सानी भएमा वा तीन मध्ये कुनै एक हराएमा वा फिर्ता नवुझाएमा सो को मूल्य नियमानुसार कट्टा गरिनेछ । 

   घ. उपरोक्त मिति भित्र गाउन÷स्कार्फ÷टोपी फिर्ता नगर्ने विद्यार्थीहरुको निम्नानुसार बिलम्ब शुल्क कटाई धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ । साथै फर्म भरेका तर गाउन/स्कार्फ/टोपी नलगेका विद्यार्थीहरुका लागि पनि आप्mनो धरौटी रकम फिर्ता लिन निम्न तोकिए अनुसारकै विलम्व शुल्क लाग्नेछ ।

   ङ. धरौटी फिर्ता लिन अनलाइन फर्म भर्दा प्राप्त गरेको गाउन फिर्ता फर्म अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । अन्यथा रकम फिर्ता गरिने छैन् ।

  च. धरौटी फिर्ता लिन आफै उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा मञ्जुरीनामा सहित रकम लिन आउने व्यक्तिको नागरिकता  प्रमाणपत्र वा परिचय पत्रको फोटोकपी पेश गर्नु पर्नेछ । 

   छ .  बिलम्व शुल्क लिइ गाउन/स्कार्फ/टोपी वापतको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने मिति :

मिति

विलम्ब शुल्क

२०७६//२२ देखि २०७६//२५ सम्म

रु.२५।

२०७६//२७ देखि २०७६//२९ सम्म

रु.५०।

२०७६/१०/ देखि २०७६/१०/ सम्म

रु.१००।

२०७६/१०/ देखि २०७६/११/२२ सम्म

रु.३००।


उक्त तोकिएको मिति  भित्रमा पनि धरौटी लगेमा धरौटी स्वतः ल्याप्स हुनेछ 
परीक्षा नियन्त्रक 


Notices

Important Notice.

. »»

View More »


परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


EXAM CENTRE LIST OF MASTERS LEVEL EXAMINATIONS 2076 (CHANCE,PARTIAL AND PRIVATE TILL 2074)

NOTE: THE EXAM CENTRE OF MPA AND MA POLITICAL SCIENCE PRIVATE FROM 2075 IS SCHEAUDLE AT KATHMANDU VALLEY S.No. Center Name »»

View More »