Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल कार्तिक १९ गते देखि सञ्चालन हुने नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे स्नातक तह एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक  परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


                                         परीक्षा समय : दिवा   १ : ०० बजे देखि   ४ : ०० बजेसम्म


१) नेपाल कमर्श क्याम्पस, मिनभवन केन्द्र : रोल्नं ४१०००१ देखि ४१०९०० सम्मका 
      परीक्षार्थीहरु ।
२) पव्लिकयुथ  क्याम्पस, धोविचौर केन्द्र : रोल्नं ४१०९०१ देखि ४११७२५ सम्मका 
      परीक्षार्थीहरु ।
३) पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका केन्द्र : रोल्नं ४११७२६ देखि ४१२८६६ सम्मका 
       परीक्षार्थीहरु ।

                                                  द्रष्टव्य

१) तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रवाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत रद्द हुनेछ ।

२) मोवाइल फोन,डिजिटल डायरी परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु परीक्षा भवनभित्र साथमा 
      लिइ जान पाइनेछैन अन्यथा केन्द्राध्यक्षले सो सामान जफत गर्न सक्नेछ ।

                                                                                                             परीक्षा नियन्त्रक


Notices

Important Notice.

. »»

View More »


परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना |

. »»

View More »


EXAM CENTRE LIST OF MASTERS LEVEL EXAMINATIONS 2076 (CHANCE,PARTIAL AND PRIVATE TILL 2074)

NOTE: THE EXAM CENTRE OF MPA AND MA POLITICAL SCIENCE PRIVATE FROM 2075 IS SCHEAUDLE AT KATHMANDU VALLEY S.No. Center Name »»

View More »