Office of the Controller of Examinations

Tribhuvan University

Balkhu, Kathmandu

Nepal

Notice Details

नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ साल कार्तिक १९ गते देखि सञ्चालन हुने नेपाल ल क्याम्पसका ३ वर्षे स्नातक तह एल.एल.वी दोस्रो वर्षका आंशिक  परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारण गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


                                         परीक्षा समय : दिवा   १ : ०० बजे देखि   ४ : ०० बजेसम्म


१) नेपाल कमर्श क्याम्पस, मिनभवन केन्द्र : रोल्नं ४१०००१ देखि ४१०९०० सम्मका 
      परीक्षार्थीहरु ।
२) पव्लिकयुथ  क्याम्पस, धोविचौर केन्द्र : रोल्नं ४१०९०१ देखि ४११७२५ सम्मका 
      परीक्षार्थीहरु ।
३) पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका केन्द्र : रोल्नं ४११७२६ देखि ४१२८६६ सम्मका 
       परीक्षार्थीहरु ।

                                                  द्रष्टव्य

१) तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रवाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत रद्द हुनेछ ।

२) मोवाइल फोन,डिजिटल डायरी परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु परीक्षा भवनभित्र साथमा 
      लिइ जान पाइनेछैन अन्यथा केन्द्राध्यक्षले सो सामान जफत गर्न सक्नेछ ।

                                                                                                             परीक्षा नियन्त्रक


Notices

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको मौका समेतको परीक्षा दिने आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएकोबारे बिशेष सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु  त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी,»»

View More »


Exam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 3 Years LLM. 2nd Year (Partial Exam.–2075)त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ३ वर्षे»»

View More »


Exam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुExam. Form: 4 Years BFA 4th Year 2077त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप सञ्चालन हुने ४ वर्षे वी।एफ»»

View More »